Skip to main content

Anbi status

Als je aan een goed doel schenkt dan kan dat ook voordeel voor jou opleveren. Als een instelling door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dan mag je schenkingen aan dit doel van de belasting aftrekken. 

ANBI status Zeehondencentrum Pieterburen

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Hier onder vindt u dan ook deze informatie over Stichting Zeehondencentrum Pieterburen en het hieraan verwante steunfonds.

Naam van de instelling

1. Stichting Zeehondencentrum Pieterburen
(vanaf hier genoemd: Zeehondencentrum)

2. Stichting Steunfonds Zeehondencentrum Pieterburen
(vanaf hier genoemd: Steunfonds)
KvK-nummer
1. Zeehondencentrum: KvK Noord-nederland nummer: 41009242
met fiscaalnummer: 0052.66.944

2. Steunfonds: KvK Noord-nederland nummer: 41011342
met fiscaalnummer: 8060.62.873

Keurmerken toegekend aan het Zeehondencentrum

– CBF: klik hier of kijk op: https://www.cbf.nl/

Gedragscode en richtlijnen

1.    Het Zeehondencentrum is aanspreekbaar op de volgende gedragscodes en richtlijnen:
a.    Gedragscode voor persoonlijke integriteit. Vindt of vermoedt u dat één van onze werknemers of vrijwilligers niet integer handelt, geef dat dan hier door. Denk bijvoorbeeld aan misbruik van bevoegdheden, strafbare feiten of ongewenst gedrag. Wij beoordelen uw melding en indien nodig vindt verder onderzoek plaats.
b.    Onze gedragscode Fondsenwerving: Als lid van NLFL, onderschrijven wij de code voor goed bestuur bij filantropische instelingen.
c.    Onze gedragscode internet en e-mail is terug te lezen in ons personeelshandboek (op te vragen via info@zeehondencentrum.nl)
d.    Onze gedragscode grensoverschrijdend gedrag is te terug te lezen in ons personeelshandboek (op te vragen via info@zeehondencentrum.nl)
e.    Voor het onder ons hebben van beschermde inheems zoogdieren is de volgende ontheffing c.q. bepaling van toepassing: www.wetten.overheid.nl – hoe handelen link.  

2.    Maatschappelijk verantwoord handelen. In dit document kunt u lezen waarom wij hier op aarde zijn. 

Doelstellingen

Zeehondencentrum:
1. a. De stichting heeft als doel het zijn van een opvangcentrum voor beschermde inheemse diersoorten (in het bijzonder zeezoogdieren zoals zeehonden) die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren;
b. deze opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen,
c. deze opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de natuur,
d. de stichting geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna. Tevens draagt de stichting daarbij actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het (doen) geven van voorlichting;
b. het verzorgen van zeezoogdieren waaronder zeehonden, voorkomend in de getijdengebieden rond en in de Noordzee met als doel hen weer vrij te laten in de natuur;
c. het (doen) beoefenen van wetenschap en educatie, alsmede het samenwerken met die instelling of natuurlijke personen, die activiteiten op het gebied van wetenschap en educatie ontplooien;
d. het werven van fondsen om voormelde activiteiten te helpen bekostigen;
e. het verlenen van noodhulp aan en het geven van voorlichting over zeezoogdieren wereldwijd;
f. alle overige (rechts-)handelingen die het doel bevorderen.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. Cao en salarisregeling:
a. de conformiteit van de beloning van de medewerkers van Stichting Zeehondencentrum Pieterburen wordt periodiek vergeleken met vergelijkbare organisaties, Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.
b. bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning van de bestuurder wordt de Adviesregeling Beloning Directeuren Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels gevolgd (zie www.goededoelennederland.nl)

Beleidsplan

Online lezen: meerjarenplan van Pieterburen naar Lauwersoog en het beleidsplan van Werelderfgoedcentrum Waddenzee kunt hier hier inzien.

Steunfonds

1. De stichting heeft als doel het ondersteunen van de activiteiten van de stichting “Stichting Zeehondencentrum Pieterburen, statutair gevestigd te Pieterburen, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41009242, zulks in de meest ruime zin van het woord, meer in het bijzonder met betrekking tot de financiële aspecten van het beleid omtrent het Zeehondencentrum te Pieterburen.
De stichting let daarbij meer speciaal op de continuïteit van deze crècheactiviteiten.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door fondswerving, zulks in de meest ruime zin, met gebruikmaking van alle geoorloofde middelen.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk

Voortbouwend op bovenstaande doelstellingen (het Steunfonds is ter ondersteuning van de activiteiten van het Zeehondencentrum) is onderstaande informatie is dan ook gelijk voor beide instellingen:

Contactgegevens
Bezoek- en postadres:
Hoofdstraat 94a
9968 AG Pieterburen

Contact
Tel: +31 (0)595 526 526
Email: info@zeehondencentrum.nl
Website: www.zeehondencentrum.nl

Bank relaties
Bankrekeningnummer / IBAN: NL19INGB0000008020
Rsin-nummer: 005266944

Bestuur
Directeur: De heer N. Kuizenga

Raad van Toezicht   
Voorzitter: De heer H. Alders
Lid Raad van Toezicht: De heer M.Sijbom
Lid Raad van Toezicht: Mevr. J. Nijlunsing
Lid Raad van Toezicht: De heer D. Terberg
Lid Raad van Toezicht: Mevr. A. Groenewoud

Statuten 
Statuten Zeehondencentrum Pieterburen
Statuten Steunfonds Zeehondencentrum Pieterburen

Klachten 
Voor officiele klachten hanteren wij een klachtenprocedure. Een officiele klacht kan worden ingediend via onderstaande knop en moet voorzien zijn van de volgende gegevens:
– Naam, adres, telefoon en email van de klager
– Omschrijving van de klacht
– Datum van het voorval waar de klacht over wordt ingediend.